irish-wolfhound-special.de :Copyright©
Pietschmann

Seitenlogo

Litomerice/CZ CACIB 22.05.10
Richter: Herr Boucek/CZ
Ergebnisse, Bilder: Michael Thunich

Jugendklasse Rüden

Sg

PROKOPEK BEDRISKA          17.1.2009
V:Ciprisek Aenayma, M-lrma Bedfiska,
Z:MVDr. Malkova Zuzana,  B: Ustohalova Kristyna
22.05.10 605

V1 Jug. CAC Jug. BOB
SIR FIREBIRD SAGITIARIUS        21.8.2009
V:Carroy Fleetwind Rider, M:Owenmore Deirdre
Z:Strzalkowska Barbara,  B: Tornaskovä Zdenka
22.05.10 606

Zwischenklasse Rüden

SG

ALF Z JIZERSKYCH LESO         7.10.2008
V:Hudson Stribrny potok, M:Justina Stribrny potok
Z: Kocova Petra,  B. Lozkova
22.05.10 607

Fehlt
KENDY PALUDUZ            25.11.2008
V:Shadow von der Oelmühle, M:Enigma Makarikari
Z-:lng. Uztova Pavlfna, B: Podhola Frantisek

V2
NESTOR SURYCAN             18.12.2008
V:Cesaro Mezi karnarady, M:lsabella Suryean
Z:Vesela Ivana,  B: Lukesova Danielt
22.05.10 609

V1 CAC / CACIB
NIGEL SURYCAN             18.12.2008
V:Cesaro Mezi Karnarady, M:lsabella Suryean
Z.Veselä Ivana,  B: Hajkovä Ivana
22.05.10 610

Offene Klasse Rüden

V1 CAC

611 BALTAZAR Z DORKY            5.6.2007
V:Arvi Celtie Alanda, M:Connia von Pertoltitz
Z: lnq.Souökova Mareela,  B: Sykorova Jarmila
22.05.10 611

V2 Res. CAC
BONIFÄC Z DORKY          5.6.2007
V:Arvi Celtic Alanda, M:Connia von Pertoltitz
Z:lng. Souökova Marcela,  B: Volenfkovä Veronika
22.05.10 612

Rüden Champion Klasse

V1 CAC Res. CACIB

NEW PRETORIAN LEGEN DA BELFAST-MIDAS I       3.12.2006
V:Erinwood Rushmore, M:Jacquelline Legenda Bellast-Midas
Z:Sinäglova Jarmila,  B: Sinaglova Jarmila
22.05.10 613

Hündin ( Welpen Klasse)

VV
LE FAY SEDY LORD        8.12.2009
V:Knight Tristan Sedy lord, M:Ägnes Galen Taur
Z. Jestfabova Vladimira,  B: Vollova Zdenka
22.05.10 614

Hündinnen (Nachwuchsklasse)

VV3

BRIGID BALFAMA        18.9.2009
V:Melodream Maker O'Marksbay, M:Chayenn!'l Stffbrny potok
Z:Rudoleckä Michaela,  B: Rudoleckä Michaela
22.05.10 615

VV2
0PHElIA SURYCAN          31. -2009
V:Wiglywagly's Da Vinci, M:Lara Surycan
Z. Vesela Ivana,  B: Hהikovה Ivana
22.05.10 616

VV1
OSMANY SURYCAN        31. -2009
V:Wiglywagly's Da Vinci, M:Lara Surycan
Z. Vesela Ivana,  B: MatiasCikovä Gabriela
22.05.10 617

Hündinnen (Jugendklasse)

Fehlt

DOMINIQUE MOONVILLAGE    24.11.2008
V:Dahrnrak's Number One, M:Aurica Moonvillage
Z: lng. Dubnova 1I0na,  B: Kröilova Vära

Hündinnen (Zwischenklasse) )

V1 CAC

DAUGHTER OF CAEN MARHEN     1.1.2009
V:Ballyphelan Davey Jones, M:Follow Jatana Makarikari
Z: Dvofakova Romana,   B: Vranych Romana aJaromfr
22.05.10 619

Hündinnen (Offene Klasse)

V1 CAC / CACIB / BOB 1. Platz BOG

 DORY VON DER KRESSENHÖHLE    2.10.2007
V:Ben von Theresienstein, M:Cherry of Kird Ground Castle
Z:Thunich Stanislava,  Z: Thunich Stanislava (D)
22.05.10 620

Hündinnen (Championklasse)

V1 CAC Res. CACIB

621 ANANN BALFAMA         27.1.2008
V:Ryanair Sagittarius, M:Chayenne Stffbrny potok,
Z:Rudoleckä Michaela,  B: Hudolecka Michaela
22.05.10 621

22.05.10 BOB
22.05.10 BOG

iw-special.de: © Günter und Elke Pietschmann Ringstrasse 17A 53919 Weilerswist Tel: 02251-75583 Mail: pietschmann@iw-special.de